loading

8. 12. 2021

Hodiny
Přihlášení
Anonymní uživatel
Registrace

Přihlášení / registrace

Zavřít

Nové heslo bude zasláno na Váš e-mail

Zapomněli jste heslo?

Nemáte účet? Zaregistrujte se.

Registrace

zavřít
Jako: !!!
Váš e-mail:
Heslo:
Heslo znovu:
Registrační kód*:
* Registrační kód vkládá restaurace.
Pokud máte leták s registračním kódem, vložte kód.
querySouhlasím s všeobecnými
podmínkami
Souhlasím se zasíláním
novinek

Váš dotaz

Zavřít
E-mail:

PRAVIDLA SOUTĚŽE „Registruj svojí restauraci“

(dále „soutěž“)

1. POŘADATEL SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže je Ing. Milan Makovec, se sídlem V Kopci 159, 252 06 Petrov - Chlomek, IČ: 66073910, zapsaný u Městského úřadu Černošice (dále „pořadatel“).

2. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá od 14. 1. 2021 do 31. 12. 2021 (dále „doba soutěže“).

3. MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá na www.smaknisi.com (dále „webová stránka“) a na území České republiky u poskytovatelů stravovacích služeb oslovených soutěžícím.

4. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

Účastníkem soutěže (dále „soutěžící“) se může stát fyzická osoba starší 16ti let s poštovní doručovací adresou na území České republiky, která se registruje na webové stránce jako host tím, že uvede své jméno, telefon a e-mailovou adresu a potvrdí souhlas s těmito pravidly.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a všechny osoby zúčastněné na pořádání soutěže, a osoby jim blízké.

5. MECHANIKA SOUTĚŽE

Soutěžící obdrží od pořadatele letáky propagující webové stránky a služby provozovatele, přičemž každý leták obsahuje jedinečný kód. Soutěžící oslovuje restaurace a jiné poskytovatele stravovacích služeb (dále „restaurace“) s možností zaregistrovat se na webové stránce. Účelem registrace restaurace je získávat prostřednictvím webové stránky objednávky jídla od zákazníků s tím, že jídlo je vydáváno v zákazníkem objednaný čas u výdejního okénka nebo dovezeno na adresu jím udanou případně konzumováno přímo v restauraci.

Za každou restauraci, která se na základě působení soutěžícího zaregistruje na webových stránkách s uvedením jedinečného kódu z letáku, a která bude jako registrovaná restaurace užívat webové stránky v souladu s obchodními podmínkami pořadatele nejméně 6 měsíců - každopádně maximálně do doby ukončení soutěže, získává soutěžící jeden bod. Vyhrávají tři soutěžící, kteří získali v době soutěže nejvíce bodů. Minimální počet bodů pro získání výhry je 20. Pořadatel si vyhrazuje právo toto kritérium snížit.

Soutěžící si letáky s jedinečným kódem vygeneruje po přihlášení na webové stránky - sekce "Hraj o ceny". Soutěžící si letáky pro účel soutěže vytiskne na vlastní náklady. Množství vytištěných letáků je neomezené.

6. VÝHRY A JEJICH PŘEDÁNÍ

Hlavní výhra: poukaz na nákup outdoorového zboží v hodnotě 5.000,-Kč (pět tisíc korun českých) Hlavní výhru obdrží soutěžící, který získal nejvíce bodů.

Druhá výhra: poukaz na nákup outdoorového zboží v hodnotě 3.000,-Kč (dva tisíce korun českých) Druhou výhru obdrží soutěžící, který získal jako druhý v pořadí nejvíce bodů.

Třetí výhra: poukaz na nákup outdoorového zboží v hodnotě 1.000,-Kč (jeden tisíc korun českých). Třetí výhru obdrží soutěžící, který získal jako třetí v pořadí nejvíce bodů.

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit výhru jiným plněním obdobné hodnoty.

Výherce bude vyhlášen na webové stránce nejpozději 6 měsíců po uplynutí doby soutěže, a vyzván k převzetí k výhry e-mailem na adresu, kterou uvedl při registraci do soutěže (dále „kontaktní e-mail výherce“). Výhra bude předána výherci v místě a termínu, který výherci na jeho kontaktní email sdělí provozovatel. Za účelem ověření totožnosti výherce je provozovatel oprávněn ověřit kontaktní email výherce, případně provést za účelem ověření totožnosti jiná jednání.

Pokud si výherce výhru vyplácenou v hotovosti v daném termínu a místě nepřevezme, přičemž nepřevzetí výhry nezavinil pořadatel, je pořadatel oprávněn rozhodnout, že nárok tohoto výherce na výhru zaniká.

Výherce není oprávněn požadovat jinou výhru a nemá nárok ani na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

Pořadatel neodpovídá za případné vady výhry vyjma případů, kdy odpovědnost nelze podle obecně závazných právních přepisů smluvně vyloučit. Případné vady peněžité výhry výherce reklamuje u provozovatele, jiné než peněžité výhry pak přímo u výrobce či poskytovatele dané výhry.

Plátcem peněžité výhry je pořadatel, plátcem nepeněžité výhry je ten, kdo ji do soutěže poskytl. Případnou daň z výhry vypořádá plátce výhry.

7. OSOBNÍ ÚDAJE

Registrací bere soutěžící na vědomí zpracovávání jím poskytnutých osobních údajů a to v rozsahu jméno, telefonní číslo a e-mailová adresa, případně, pokud v rámci komunikace s pořadatelem soutěže poskytne v souvislosti se soutěží číslo bankovního účtu či jiné údaje, rovněž tyto další údaje (dále „osobní údaje“).

Správcem osobních údajů je pořadatel.

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem realizace soutěže a všech s tím souvisejících činností (vyhodnocení soutěže, určení výherce, předání výhry, prezentace výsledků soutěže veřejnosti apod.), včetně případných reklamací a kontroly souladu soutěže s právními předpisy.

Zpracovávání osobních údajů se děje z důvodu oprávněného zájmu pořadatele, jímž je propagace pořadatele a jeho produktů u spotřebitelů.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu konání soutěže a dále 3 roky ode dne ukončení soutěže. Soutěžící bere na vědomí, že poskytuje osobní údaje dobrovolně. V případě, že údaje neposkytne nebo bude po jejich poskytnutí žádat, aby nebyly dále zpracovávány, nemůže se soutěže účastnit, neboť nebude možné zjistit jeho totožnost, komunikovat s ním ani mu předat případnou výhru. Ukončením zpracování osobních údajů soutěžícího proto končí bez dalšího jeho účast v soutěži. Soutěžící má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, na omezení jejich zpracování, na přenositelnost osobních údajů a právo vznést námitku při zpracování pro účely přímého marketingu, včetně profilování.

Osobní údaje mohou být předány následujícím osobám a tyto osoby je také mohou zpracovávat: dodavatelé IT služeb, provozovatelé datových úložišť (cloudů), restaurace, účetní, daňoví a právní poradci a další osoby pověřené pořadatelem činnostmi souvisejícími se soutěží, a orgány veřejné moci. Tito zpracovatelé mohou zpracovávat osobní údaje způsobem obvyklým pro zajišťování spotřebitelských soutěží a pro kontrolu jejich souladu s právními předpisy (ručně, strojově, digitálně, analogově apod.).

Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii, ledaže to umožňují právní předpisy. V případě pochybností o dodržování práv pořadatelem jakožto správcem osobních údajů se může soutěžící obrátit písemně na pořadatele na adresu jeho sídla nebo na e-mail info@smaknisi.cz. Na těchto adresách může soutěžící podat námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy, týkající se ochrany osobních údajů. Dozorovým orgánem ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může soutěžící podat stížnost.

Pořadatel informuje soutěžící, že na webové stránce může využívat dočasné soubory soutěžících ukládané v zařízení soutěžících (dále „cookies“), a to za účelem usnadnění technického chodu webové stránky, k provedení soutěže a k dalším marketingovým účelům pořadatele. Soutěžící uděluje pořadateli souhlas s využíváním cookies za stejných podmínek, za jakých budou zpracovávány jeho osobní údaje. Správu cookies lze provádět nástroji nastavení všech běžných webových prohlížečů. Odvolá-li soutěžící souhlas s využíváním cookies, je pořadatel oprávněn jej ze soutěže vyloučit.

8. SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Soutěžící souhlasí dle ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v platném znění, se zasíláním obchodních sdělení pořadatele elektronickými prostředky. Tento souhlas může soutěžící kdykoliv zdarma nebo na náklady toho, jehož jménem se obchodní sdělení odeslílá, odvolat, a to u pořadatele.

9. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

Soutěžící může být ze soutěže vyloučen, pokud pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření, že soutěžící jedná podvodně, v rozporu s pravidly soutěže a/nebo s dobrými mravy (např. vystupuje pod falešnou identitou; při registraci uvede nepravdivé údaje; je osobou, která je z účasti v soutěži vyloučena apod.).

Pořadatel je oprávněn kdykoliv požadovat od soutěžícího doložení jeho identity a toho, že jedná v souladu s těmito pravidly a dobrými mravy. Nedoloží-li soutěžící svoji identitu nebo to, že jedná v souladu s těmito pravidly či dobrými mravy bez odkladu po obdržení výzvy pořadatele, může být ze soutěže vyloučen. V případě vyloučení soutěžícího ze soutěže z jakéhokoliv důvodu jeho nárok na výhru zaniká.

Výhry, na které soutěžícím z jakéhokoliv důvodu zanikl nárok, propadají pořadateli, který s nimi naloží dle svého uvážení. V případě zániku nároku na výhru nemá soutěžící nárok na žádnou kompenzaci.

Soutěž nemá charakter veřejného příslibu. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv po dobu soutěže nebo před jejím zahájením změnit pravidla soutěže, včetně jejího přerušení či dřívějšího ukončení. Vymáhání účasti v soutěži či výhry soudní cestou je vyloučeno.

Pořadatel neodpovídá za chod sítě elektronických komunikací, dodávky elektrického proudu ani za chod zařízení soutěžícího či třetích osob, jež jsou potřebná k  jednání v rámci soutěže vyjma případů, kdy nemožnost jednání v rámci soutěže pořadatel zavinil.

Pořadatel neposkytuje v souvislosti se soutěží technickou podporu ani poradenský servis. Pořadatel neodpovídá za újmu vzniklou v souvislosti s využitím výher či s účastí v soutěži, s výjimkou případu, kdy takovou odpovědnost nelze podle obecně závazných právních přepisů smluvně vyloučit.

Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se soutěže, včetně posouzení splnění podmínek soutěže a účasti v ní. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže nese důkazní břemeno soutěžící.

V případě rozporu ustanovení těchto pravidel a propagačních materiálů, příp. ostatních informací týkajících se soutěže, mají přednost ustanovení těchto pravidel.

V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícími, organizátorem a pořadatelem řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.

Tato pravidla jsou k nahlédnutí na webové stránce a v sídle pořadatele.

V Praze dne 14. 1. 2021
Tento web používá ke správné činnosti cookies Rozumím
© 2021 Milan Makovec | Powered by: Nette